Warunki korzystania z usługi

Niniejsze zasady i warunki („Warunki”, „Umowa”) są umową pomiędzy Operatorem Witryny („Operator Witryny”, „my”, „nas” lub „nasz”) a użytkownikiem („Użytkownik”, „Ty” lub „Twój”). Niniejsza Umowa określa ogólne zasady i warunki korzystania z witryny rinascltabike.com oraz wszelkich jej produktów i usług (zwanych łącznie „Witryną” lub „Usługami”).

Konta i członkostwo

Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat, aby korzystać z niniejszej Strony. Korzystając z tej Strony i zgadzając się na niniejszą Umowę, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej 13 lat. Jeśli utworzysz konto na Stronie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które występują na koncie i wszelkie inne działania podjęte w związku z nim. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować i sprawdzać nowe konta, zanim użytkownik będzie mógł się zalogować i korzystać z naszych Usług. Podanie fałszywych informacji kontaktowych jakiegokolwiek rodzaju może spowodować zamknięcie konta. Musisz natychmiast powiadomić nas o wszelkich nieuprawnionych użyciach swojego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania użytkownika, w tym za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań. Możemy zawiesić, wyłączyć lub usunąć Twoje konto (lub jego część), jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub że Twoje zachowanie lub treści mogą zaszkodzić naszej reputacji i dobrej woli. Jeśli usuniemy Twoje konto z powyższych powodów, nie możesz ponownie zarejestrować się w naszych Usługach. Możemy zablokować Twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby uniemożliwić dalszą rejestrację.

Treści użytkownika

Nie jesteśmy właścicielem żadnych danych, informacji ani materiałów („Treści”), które użytkownik przesyła na Stronę w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, wiarygodność, stosowność i własność intelektualną lub prawo do wykorzystania wszystkich przesłanych Treści. Możemy monitorować i przeglądać Treści na Stronie internetowej przesłane lub utworzone za pomocą naszych Usług przez użytkownika. O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone przez użytkownika, korzystanie z Witryny nie daje nam licencji na używanie, reprodukcję, adaptację, modyfikację, publikację lub dystrybucję Treści stworzonych przez użytkownika lub przechowywanych na jego koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub innych podobnych celach. Użytkownik udziela nam jednak pozwolenia na dostęp, kopiowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, przekształcanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści konta użytkownika wyłącznie w zakresie wymaganym do świadczenia Usług na rzecz użytkownika. Bez ograniczenia tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo, choć nie obowiązek, według własnego uznania, odmówić lub usunąć wszelkie treści, które, w naszej uzasadnionej opinii, narusza którąkolwiek z naszych zasad lub jest w jakikolwiek sposób szkodliwe lub niewłaściwe.

Kopie zapasowe

Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści zamieszczone na Stronie. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę jakiejkolwiek Treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie odpowiednich kopii zapasowych swojej Treści. Niezależnie od powyższego, w niektórych przypadkach i okolicznościach, bez absolutnie żadnych zobowiązań, możemy być w stanie przywrócić niektóre lub wszystkie dane Użytkownika, które zostały usunięte w określonym dniu i czasie, kiedy mogliśmy utworzyć kopię zapasową danych dla naszych własnych celów. Nie gwarantujemy, że dane, których potrzebujesz, będą dostępne.

Łącza do innych stron internetowych

Mimo, że niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych stron internetowych, nie sugerujemy, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej aprobaty, stowarzyszenia, sponsorowania, poparcia lub powiązania z jakąkolwiek powiązaną stroną internetową, chyba że jest to wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę i nie gwarantujemy ofert firm lub osób ani zawartości ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych osób trzecich. Należy dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z każdej strony internetowej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza z niniejszej Witryny. Użytkownik łączy się z innymi stronami internetowymi na własne ryzyko.

Linki do innych stron internetowych

Mimo że niniejsza Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, nie sugerujemy, bezpośrednio ani pośrednio, żadnej aprobaty, stowarzyszenia, sponsorowania, poparcia ani powiązania z żadną z tych stron, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w niniejszym dokumencie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę i nie gwarantujemy ofert firm lub osób ani zawartości ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych osób trzecich. Należy dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z każdej strony internetowej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza z niniejszej Witryny. Użytkownik łączy się z innymi stronami internetowymi na własne ryzyko.

Niedozwolone użytkowanie

Oprócz innych warunków określonych w Umowie, zabronione jest korzystanie z Witryny lub jej Treści: (a) do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem; (b) do nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych rozporządzeń; (d) do naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być użyte w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamowania, phishingu, pharmingu, podszywania się, spideringu, crawlowania lub scrape’u; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; (k) ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

Prawa własności intelektualnej

Niniejsza umowa nie przenosi na użytkownika żadnej własności intelektualnej będącej własnością Operatora Serwisu lub osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (w relacjach między stronami) wyłącznie w posiadaniu Operatora Serwisu. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i loga używane w związku z naszą witryną lub Usługami są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Operatora Witryny lub licencjodawców Operatora Witryny. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i loga używane w związku z naszą Witryną lub Usługami mogą być znakami towarowymi innych stron trzecich. Korzystanie z naszej Witryny i Usług nie daje użytkownikowi prawa ani licencji na powielanie lub inne wykorzystywanie znaków towarowych Operatora Witryny lub innych podmiotów.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Operator Serwisu, jego podmioty stowarzyszone, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, agenci, dostawcy ani licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za (a): wszelkie szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, pokrycia lub wtórne (w tym, bez ograniczeń, szkody za utracone zyski, przychody, sprzedaż, wartość firmy, wykorzystanie lub zawartość, wpływ na działalność, przerwanie działalności, utratę przewidywanych oszczędności, utratę możliwości biznesowych), niezależnie od przyczyny, na podstawie jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności, w tym, bez ograniczeń, umowy, deliktu, gwarancji, naruszenia obowiązku ustawowego, zaniedbania lub w inny sposób, nawet jeśli Operator Serwisu został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód lub mógł je przewidzieć. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, łączna odpowiedzialność Operatora Serwisu i jego spółek stowarzyszonych, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, dostawców i licencjodawców, związana z usługami będzie ograniczona do kwoty wyższej niż jeden dolar lub kwoty faktycznie zapłacone w gotówce przez Użytkownika na rzecz Operatora Serwisu w okresie jednego miesiąca poprzedzającego pierwsze zdarzenie lub zdarzenie powodujące taką odpowiedzialność. Ograniczenia i wykluczenia mają zastosowanie również wtedy, gdy ten środek nie w pełni zrekompensuje Ci straty lub nie spełni swojego zasadniczego celu.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zwolnić Operatora Serwisu i jego podmioty stowarzyszone, dyrektorów, członków zarządu, pracowników i przedstawicieli z odpowiedzialności, strat, szkód i kosztów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, poniesionych w związku z zarzutami osób trzecich, roszczeniami, działaniami, sporami lub żądaniami wysuniętymi przeciwko nim w wyniku lub w związku z Treściami Użytkownika, korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub Usług lub umyślnym działaniem Użytkownika.

Rozdzielność

Wszystkie prawa i ograniczenia zawarte w tej Umowie mogą być wykonywane i będą miały zastosowanie i będą wiążące tylko w takim zakresie, w jakim nie naruszają obowiązującego prawa i mają na celu ograniczenie ich do niezbędnego zakresu, aby nie uczynić tej Umowy nielegalną, nieważną lub niewykonalną. Jeśli którekolwiek z postanowień lub część któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, intencją stron jest, aby pozostałe postanowienia lub ich części stanowiły ich porozumienie w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, a wszystkie takie pozostałe postanowienia lub ich części pozostaną w pełnej mocy.

Rozstrzyganie sporów

Tworzenie, interpretacja i wykonanie niniejszej Umowy oraz wszelkie spory z niej wynikające podlegają materialnemu i proceduralnemu prawu mazowieckiemu, Polska, bez względu na jego zasady dotyczące konfliktów lub wyboru prawa, a w zakresie, w jakim ma to zastosowanie, prawu polskiemu. Wyłączną jurysdykcję i miejsce dla działań związanych z przedmiotem niniejszej Umowy będą miały sądy stanowe i federalne znajdujące się w Mazowieckiem, Polska, a Użytkownik niniejszym poddaje się osobistej jurysdykcji tych sądów. Niniejszym zrzekasz się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych w jakimkolwiek postępowaniu wynikającym z lub związanym z niniejszą Umową. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej Umowy lub jej zasad dotyczących Strony lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji tej Umowy na Stronie. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po takich zmianach będzie oznaczać zgodę na takie zmiany. Polityka została stworzona za pomocą WebsitePolicies.

Akceptacja niniejszych warunków

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą Umową i zgadza się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Serwisu lub jego Usług zgadzasz się na przestrzeganie tej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania lub dostępu do Witryny i jej Usług.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Umowy, skontaktuj się z nami.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 15 marca 2021 r.